USLOVI KORIŠTENJA

MOLIMO VAS DA PROČITATE PAŽLJIVO OVE USLOVE KORIŠTENJA NAŠE WEB STRANICE I USLUGA JER SADRŽI BITNE INFORMACIJE VEZANE ZA VAŠA PRAVA I PRAVNE LIJEKOVE.

PREGLED

Ovaj Ugovor o uslovima korištenja (u nastavku “Ugovor”) o korištenju naše web stranice (i njenih podstranica) i usluga je uspostavljen između OD Lab 387, registrovan na adresi Žunovačka BB, 71240, Hadžići, Bosna I Hercegovina (u nastavku “Kompanija”) i Vas, i traje od datuma i vremena kad ste počeli koristiti našu web stranicu https://lab387.com ili neku od web stranica vezanih uz našu glavnu web stranicu ( https://shorty.lab387.com, https://quizy.lab387.com, https://calculy.lab387.com, https://admin.lab387.com, https://shorty.ba, https://lab387.net ) (u nastavku “Stranice”) ili od trenutka elektronskog prihvatanja.

Ovaj Ugovor postavlja generalne uslove za Vaše korištenje navednih Stranica kao i korištenje Proizvoda i/ili Usluga koje su kupljene ili kojima se pristupa kroz Stranice (u nastavku “Dobra”). Bilo da samo razgledate Stranice ili ih koristite ili kupujete Dobra, Vaša upotreba ovih Stranica i Vaše elektronsko prihvatanje ovog Ugovora naznačava da ste pročitali, razumjeli, osvijestili i prihvatili da budete u okviru ovih Uslova korištenja Stranica kao i naših drugih polica (Politika privatnosti, Politika o korištenju kolačića, Politika o povratu novca, Politika dostave proizvoda i usluga).

Termini “Mi”, “Nas” i “Naš” se odnose na Kompaniju. Termini “Vi”, “Vaš”, “Korisnik” i “Klijent” se odnose na bilo koju individuu ili entitet koja prihvata ovaj Ugovor, koristi naše Stranice te ima pravo na kupovinu i/ili korištenje naših Dobara. Neće se smatrati da se u ovom Ugovoru dodjeljuju bilo kakva prava ili koristi trećim licima.

Kompanija može, prema vlastitom i apsolutnom nahođenju, u bilo kojem trenutku izmijeniti ili modificirati ovaj Ugovor i bilo koje Police ili ugovore koji su ovdje ugrađeni, a takve promjene stupaju na snagu odmah nakon postavljanja na ove Stranice. Vaša upotreba ovih Stranica ili Dobara nakon što su izvršene takve promjene i predstavljaće Vaše prihvatanje ovog Ugovora u njegovog posljednjoj, revidiranoj verziji.

AKO SE NE SLAŽETE DA BUDETE OBAVEZANI OVIM UGOVOR U NJEGOVOJ POSLJEDNJOJ VERZIJI, NE KORISTITE (ILI NE NASTAVLJAJTE KORISTITI) NAVEDENE STRANICE ILI USLUGE.

KVALIFICIRANOST

Stranice i Dobra su dostupni samo Korisnicima koji mogu sklopiti pravno obavezujuće ugovore prema važećem zakonu. Korištenjem Stranica ili Dobara izjavljujete i garantujete da imate (i) najmanje osamnaest (18) godina, (ii) odnosno priznati ste da možete sklapati pravno obavezujuće ugovore prema važećem zakonu i (iii) osoba kojoj nije zabranjena kupovina ili primanje Dobara utvrđenih zakonima Bosne i Hercegovine ili drugom primjenjivom jurisdikcijom.

Ako ovaj Ugovor sklapate u ime kompanije ili bilo kog pravnog lica, zastupate i garantujete da imate zakonsko ovlaštenje da takvo pravno lice vežete za Uslove i odredbe sadržane u ovom Ugovoru, gdje će se u tom slučaju izrazi "Vi" , "Vaš", "Korisnik" ili "Klijent" odnositi na taj korporativni entitet. Ako, nakon vašeg elektronskog prihvatanja ovog Ugovora, Kompanija utvrdi da nemate zakonsko ovlaštenje da obavežete takvo pravno lice, bit ćete lično odgovorni za obaveze sadržane u ovom Ugovoru.

PRAVILA KORISNIČKOG PONAŠANJA

Korištenjem Stranica prihvatate i slažete se da:

Vaša upotreba Stranica , uključujući bilo koji sadržaj koji pošaljete, bude u skladu s ovim Ugovorom i svim važećim lokalnim, državnim, nacionalnim i međunarodnim zakonima, pravilima i propisima.
Nećete koristiti ove Stranice na način koji:

Je nezakonit ili promovira ili podstiče ilegalne aktivnosti;
Promovira, potiče ili se bavi dječjom pornografijom ili eksploatacijom djece;
Promovira, potiče ili se bavi terorizmom, nasiljem nad ljudima, životinjama ili imovinom;
Promovira, potiče ili sudjeluje u neželjenoj pošti ili neželjenoj masovnoj e-pošti ili hakiranju ili provalama računara ili mreže;
Krši prava intelektualnog vlasništva drugog Korisnika ili bilo koje druge osobe ili entiteta;
Krši prava na privatnost ili publicitet drugog Korisnika ili bilo koje druge osobe ili entiteta ili krši bilo koju povjerljivost koju dugujete drugom Korisniku ili bilo kojoj drugoj osobi ili entitetu;
Ometa rad Stranica;
Sadrži ili instalira sve viruse, crve, greške, trojanske konje, rudare kriptovaluta ili drugi kod, datoteke ili programe dizajnirane ili sposobne za korištenje mnogih resursa, remeteći, oštećujući ili ograničavajući funkcionalnost bilo kojeg softvera ili hardvera.
Nećete:

kopirati ili distribuirati u bilo kojem mediju bilo koji dio Stranica, osim ako je to izričito odobreno od strane Kompanije,
kopirati ili duplicirati ovaj Ugovor o uslovima korišćenja Stranica i Dobara
modificirati ili izmijeniti bilo koji dio Stranica ili bilo koju srodnu tehnologiju,
pristupiti sadržaju Kompanije (kako je definisano u nastavku) ili korisničkom sadržaju putem bilo koje tehnologije ili sredstava koja nisu putem samih Stranica. 

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Pored gornjih općih pravila, odredbe ovog odjeljka posebno se primjenjuju na Vašu upotrebu Sadržaja Kompanije objavljenog na Stranicama. Sadržaj Kompanije na Stranicama, uključujući bez ograničenja tekst, softver, skripte, izvorni kod, API, grafiku, fotografije, zvukove, muziku, video zapise i interaktivne funkcije i zaštitne znakove, uslužne žigove i logotipe koji se na njoj nalaze ("Sadržaj Kompanije"), su u vlasništvu ili su licencirani OD Lab387 zauvijek i podliježu zaštiti autorskih prava, zaštitnog znaka i / ili patenta.

Sadržaj Kompanije pruža Vam se „takav kakav je“, „dostupan“ i „sa svim greškama“ samo za Vas i ličnu, nekomercijalnu upotrebu i ne može se preuzimati, kopirati, reprodukovati, distribuirati, prenositi, emitovati, prikazivati, prodavati, licencirati ili na bilo koji drugi način eksploatisati u bilo koje svrhe bez izričitog, prethodnog pismenog pristanka Kompanije. Ovim Ugovorom nije dodijeljeno nikakvo pravo ili licenca prema bilo kojem autorskom pravu, zaštitnom znaku, patentu ili nekom drugom vlasničkom pravu ili licenci.


VAŠE KORIŠTENJE KORISNIČKOG SADRŽAJA

Neke od funkcionalnosti Stranica mogu omogućiti Korisnicima da gledaju, objavljuju, objavljuju, dijele ili upravljaju (a) idejama, mišljenjima, preporukama ili savjetima (u nastavku "Korisnički Unosi") ili (b) književnim, umjetničkim, muzičkim ili drugim sadržajem, uključujući, ali ne ograničavajući se na fotografije i video zapise (zajedno sa Korisničkim Unosima u nastavku, "Korisnički Sadržaj"). Objavljivanjem Korisničkog Sadržaja na Stranicama predstavljate i garantujete Kompaniji da (i) imate sva potrebna prava za distribuciju Korisničkog Sadržaja putem Stranica ili putem Dobara, bilo zato što ste autor Korisničkog Sadržaja i imate pravo na distribuciju istog ili zato što imate odgovarajuća prava na distribuciju, licence, saglasnosti i / ili dozvole za pismenu upotrebu autorskih prava drugog vlasnika Korisničkog Sadržaja i (ii) da Korisnički Sadržaj ne krši prava bilo koje treće strane.

Pristajete da nećete zaobilaziti, onemogućavati ili na bilo koji drugi način ometati sigurnosne karakteristike Stranica (uključujući bez ograničenja one funkcionalnosti koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje bilo kog Sadržaja Kompanije ili Korisničkog Sadržaja) niti nametati ograničenja u upotrebi Stranica, Sadržaj Kompanije ili Korisnički Sadržaj unutar nje.

KORIŠTENJE KORISNIČKOG SADRŽAJA OD STRANE KOMPANIJE

Odredbe ovog odjeljka primjenjuju se posebno na upotrebu Korisničkog Sadržaja od strane Kompanije, objavljenog na Stranicama.

Vi ćete biti jedini odgovorni za bilo koji i sav svoj Korisnički Sadržaj ili Korisnički Sadržaj koji ste predali, kao i za posljedice i zahtjeve za njegovu distribuciju.

Poštovanjem Korisničkih Unosa, prihvatate i slažete se da:

da su Vaši Korisnički Unosi u potpunosti dobrovoljni.
da Vaši Korisnički Unosi ne uspostavljaju povjerljiv odnos niti obavezuju Kompaniju da se vaši Korisnički Unosi ponašaju kao povjerljivi ili tajni.
da Kompanija nema obavezu, bilo izričitu ili podrazumijevanu, da razvija ili koristi vaše Korisničke Unose, te da Vama ili bilo kome drugom ne pripada naknada za bilo kakvu namjernu ili nenamjernu upotrebu vaših Korisničkih Unosa.
Kompanija posjeduje ekskluzivna prava (uključujući sva intelektualna vlasništva i druga vlasnička prava) na bilo koje Korisnički Unos objavljen na Stranicama i ima pravo na neograničenu upotrebu i dijeljenje bilo kojih Korisničkih Unosa objavljenih na Stranicama u bilo koje svrhe, komercijalne ili neke druge, bez priznanja ili nadoknade Vama ili bilo kome drugom.

Poštivanjem Korisničkog Sadržaja, objavljivanjem ili objavljivanjem Korisničkog Sadržaja na Stranicama, ovlašćujete Kompaniju da koristi intelektualno vlasništvo i druga vlasnička prava na Vašem Korisničkom Sadržaju kako bi omogućila uključivanje i upotrebu Korisničkog Sadržaja na način predviđen našim Stranicama i ovim Ugovorom.

Ovim dajete Kompaniji svjetsku, neekskluzivnu, besplatnu, podlicencibilnu i prenosivu licencu za upotrebu, reprodukciju, distribuciju, pripremu izvedenih djela, kombiniranje s drugim djelima, prikazivanje i izvođenje vašeg Korisničkog Sadržaja u vezi sa Stranicama, uključujući, bez ograničenja, prava na promociju i redistribuciju cijelih Stranica ili njihovih dijelova u bilo kojim medijskim formatima i putem bilo kojih medijskih kanala bez ikakvih ograničenja i bez plaćanja ili drugog razmatranja bilo koje vrste, ili dozvole ili obavještenja, Vama ili bilo kojoj trećoj strani. Ovim putem također dodjeljujete neekskluzivnu licencu svakom korisniku Stranica za pristup Vašem Korisničkom Sadržaju putem Stranica te pravo na korištenje, reprodukciju, distribuciju, pripremu izvedenih djela, kombiniranje s drugim djelima, prikazivanje i izvođenje Vašeg Korisničkog Sadržaja kako je dozvoljeno kroz funkcionalnosti Stranica i prema ovom Ugovoru.

Gore navedene licence koje ste dodijelili za Vaš Korisnički Sadržaj ukidaju se u komercijalno razumnom roku nakon što uklonite ili izbrišete svoj Korisnički Sadržaj sa Stranica. Međutim, razumijete i slažete se da Kompanija može zadržati (ali ne distribuirati, prikazivati ili izvoditi) serverske kopije vašeg Korisničkog Sadržaja koji je uklonjen ili izbrisan. Gore navedene licence koje ste dodijelili u svom Korisničkom Sadržaju su trajne i neopozive.

Kompanija uglavnom ne vrši prethodni pregled Korisničkog Sadržaja, ali zadržava pravo (ali ne preuzima nikakvu dužnost) da to učini i odluči da li je bilo koja stavka Korisničkog Sadržaja prikladna i/ili u skladu s ovim Ugovorom. Kompanija može ukloniti bilo koju stavku Korisničkog Sadržaja ako krši ovaj Ugovor, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

LINKOVI DO STRANICA TREĆIH LICA

Ove Stranice mogu sadržavati veze do stranica trećih lica koje nisu u vlasništvu ili pod nadzorom Kompanije. Kompanija ne preuzima odgovornost za sadržaj, uslove i odredbe, politike privatnosti ili prakse bilo kojih stranica trećih lica. Pored toga, Kompanija ne vrši cenzuru niti uređuje sadržaj bilo koje stranice trećih lica. Korištenjem Stranica izričito oslobađate Kompaniju bilo koje odgovornosti koja proizlazi iz Vaše upotrebe bilo koje stranice trećih lica. Shodno tome, Kompanija vas ohrabruje da budete svjesni kada napustite ove Stranice da pregledate uvjete i odredbe, politike privatnosti i druge pravne dokumente svake druge stranice koju posjetite.

TAČNOST, CJELOVITOST I PRAVOVREMENOST INFORMACIJA

Ne snosimo odgovornost ako podaci dostupni na Stranicama nisu tačni, potpuni ili aktuelni. Materijal na Stranicama je samo za opće informacije i na njega se ne smije oslanjati niti ga koristiti kao jedinu osnovu za donošenje odluka bez konsultovanja sa primarnim, tačnijim, potpunijim ili pravovremenim izvorima informacija. Bilo kakvo oslanjanje na materijal na Stranicama je na Vaš rizik.

Stranice mogu sadržavati određene povijesne informacije. Povijesni podaci, nužno, nisu aktuelni i dati su samo za referencu. Zadržavamo pravo izmjene Sadržaja Stranica u bilo kojem trenutku, ali nemamo obavezu ažurirati bilo kakve informacije na Stranicama. Slažete se da je Vaša odgovornost da nadgledate promjene na Stranicama.

IZMJENE DOBARA I CIJENA

Cijene naših Dobara mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti Dobra koja prodajemo (ili bilo koji njihov dio ili sadržaj) bez najave u bilo koje vrijeme.

Nismo odgovorni Vama ni bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu modifikaciju, promjenu cijene, suspenziju ili ukidanje usluge.

PROIZVODI ILI USLUGE (DOBRA)

Zadržavamo pravo, ali nismo obavezni, ograničiti prodaju naših Dobara bilo kojoj osobi, geografskom regionu ili jurisdikciji. Ovo pravo možemo koristiti na bazi od slučaja do slučaja. Zadržavamo pravo ograničiti količine bilo kojih Dobara koje nudimo. Svi opisi Dobara ili cijene Dobara mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave, po vlastitom nahođenju. Zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku obustavimo bilo koje Dobro. Svaka ponuda za bilo koje Dobro postavljeno na ovim Stranicama nije valjana ako je zabranjena na određenoj lokaciji.

Ne garantiramo da će kvalitet Dobara, informacija ili drugog materijala koje ste kupili ili pribavili ispuniti Vaša očekivanja ili da će bilo kakve greške u Dobrima biti ispravljene.

TAČNOST INFORMACIJA O RAČUNU I NAPLATI

Zadržavamo pravo odbiti bilo koju narudžbu koju Vi pošaljete Nama. Možemo, prema vlastitom nahođenju, ograničiti ili otkazati kupljene količine po osobi, po domaćinstvu ili po narudžbi. Ova ograničenja mogu obuhvaćati narudžbe izvršene na istom korisničkom računu ili pod istim računom klijenta, istom kreditnom karticom i / ili naloge koji koriste istu adresu za naplatu i / ili isporuku. U slučaju da izvršimo promjenu ili otkažemo narudžbu, vjerovatno ćemo Vas pokušati obavijestiti kontaktiranjem putem e-maila i/ili adrese za naplatu / broja telefona navedenog u trenutku narudžbe. Zadržavamo pravo ograničiti ili zabraniti narudžbe koje su, prema našoj jedinstvenoj prosudbi, kreirane od strane preprodavača ili distributera.

Pristajete pružiti trenutne, potpune i tačne informacije o kupovini i računu za sve kupovine izvršene na našim Stranicama. Slažete se da ćete odmah ažurirati svoj račun i druge informacije, uključujući adresu e-pošte i brojeve kreditnih kartica i datume isteka, kako bismo mogli izvršiti Vaše transakcije i kontaktirati Vas po potrebi.

Za više detalja, pregledajte našu Politiku povrata novca.

OPCIONALNI ALATI

Postoji mogućnost da ćemo Vam pružiti pristup alatima trećih lica koje niti nadgledamo niti imamo bilo kakvu kontrolu ili unos nad njima.

Prihvatate i slažete se da mi pružamo pristup takvim alatima "takvima kakvi jesu" i "dostupnima" bez ikakvih garancija, izjava ili uslova bilo koje vrste i bez ikakvog odobrenja. Nemamo nikakvu odgovornost koja proizlazi iz ili se odnosi na Vašu upotrebu opcionalnih alata nezavisnih proizvođača/trećih lica.

Bilo kakva upotreba alata trećih lica koji se nude putem Stranica u potpunosti je na Vaš vlastiti rizik i diskreciju, a Vi biste trebali osigurati da ste upoznati sa uslovima pod kojima alate pružaju relevantni nezavisni dobavljači te da iste uslove prihvatate.

Takođe, u budućnosti možemo nuditi nove usluge i / ili funkcije putem Stranica (uključujući objavljivanje novih alata i resursa). Takve nove funkcije i / ili usluge takođe će biti predmet ovih Uslova korištenja.

KORISNIČKI KOMENTARI, POVRATNE INFORMACIJE I DRUGI UNOSI

Ako na naš zahtjev pošaljete određene podatke (na primjer prijava za nagradnu igru) ili bez Našeg zahtjeva šaljete kreativne ideje, prijedloge, planove ili druge materijale, bilo putem interneta, e-poštom, poštom ili na neki drugi način (u nastavku, zajedno, 'Komentari'), slažete se da možemo u bilo kojem trenutku, bez ograničenja, uređivati, kopirati, objavljivati, distribuirati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti putem bilo koji medija bilo koje Komentare koje ste nam proslijedili. Mi nećemo biti dužni (1) čuvati bilo kakav Komentar u povjerenju; (2) platiti naknadu za bilo koji Komentar; ili (3) odgovoriti na bilo koji Komentar.

Možemo, ali nemamo obavezu nadgledati, uređivati ili uklanjati sadržaj za koji prema vlastitom nahođenju utvrdimo da je nezakonit, uvredljiv, prijeteći, klevetnički, pornografski, opscen ili na bilo koji drugi način neprikladan ili krši intelektualno vlasništvo bilo kojeg lica ili ove Uslove korištenja.

Slažete se da Vaši Komentari neće kršiti bilo koje pravo bilo koje treće strane, uključujući autorska prava, zaštitni znak, privatnost, ličnost ili druga lična ili vlasnička prava. Nadalje se slažete da Vaši Komentari neće sadržavati klevetnički ili na drugi način nezakonit, uvredljiv ili nepristojan materijal, niti sadržati bilo koji računarski virus ili drugi zlonamjerni softver koji bi na bilo koji način mogao utjecati na rad Stranica ili bilo koje povezane stranice. Ne smijete koristiti lažnu adresu e-pošte, pretvarati se da ste neko drugi ili na drugi način obmanjivati nas ili treće strane u vezi s porijeklom bilo kakvih Komentara. Sami ste odgovorni za sve Komentare koje date i njihovu tačnost. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za Komentare objavljene od strane Vas ili bilo koje treće strane.

LIČNE INFORMACIJE

Vaše podnošenje ličnih podataka putem naših Stranica regulirano je našom Politikom privatnosti. Da biste pogledali našu Politiku privatnosti kliknite ovdje.

GREŠKE, NETAČNOSTI I PROPUSTI

Povremeno na našim Stranicama ili unutar Dobara mogu postojati informacije koje sadrže tipografske greške, netačnosti ili propuste koji se mogu odnositi na opise proizvoda, cijene, promocije, ponude, troškove otpreme proizvoda, vrijeme prijevoza i dostupnost. Zadržavamo pravo na ispravljanje grešaka, netačnosti ili propusta i na promjenu ili ažuriranje podataka ili otkazivanje narudžbi ako su bilo koje informacije unutar Dobara ili na bilo kojoj povezanoj stranici u bilo kojem trenutku netačne bez prethodne najave (uključujući i nakon što ste predali narudžbu) .

Ne preuzimamo nikakvu obavezu da ažuriramo, dopunjavamo ili razjašnjavamo informacije unutar Dobara ili na bilo kojoj srodnoj stranici, uključujući bez ograničenja informacije o cijenama, osim ako to zahtijeva zakon. Nijedan određeni datum ažuriranja ili osvježavanja primijenjen unutar Dobara ili na bilo kojoj povezanoj stranici ne bi trebao biti uzet kao oznaka da su sve informacije unutar Dobara ili na bilo kojoj povezanoj stranici promijenjene ili ažurirane.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI PREDSTAVNIKA I GARANCIJA

VI SPECIFIČNO PRIZNAJTE I SLAŽETE SE DA JE VAŠE KORIŠTENJE STRANICA NA VLASTITI RIZIK I DA SE STRANICE DAJU "KAKVE JESU", "DOSTUPNE" I "SA SVIM GREŠKAMA". KOMPANIJA, NJENI SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENI, AGENTI, ODRIČU SE SVIH GARANCIJA, STATUTARNIH, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČVAJUĆI SE NA BILO KOJE IMPLICIRANE GARANCIJE NASLOVA, PRODAJE I SPOSOBNOSTI ZA SPECIFIČNU SVRHU. KOMPANIJA, NJENI SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENI I AGENTI NE DAJU REPREZENTACIJE ILI GARANCIJE O (I) TAČNOSTI, POTPUNOSTI ILI SADRŽAJU STRANICA , (II) TAČNOSTI, POTPUNOSTI ILI SADRŽAJA NA BILO KOJOJ POVEZANOJ STRANICI (PREKO HYPERLINK-A, OGLASA U BANERU ILI NA DRUGI NAČIN) SA OVIM STRANICAMA, TE KOMPANIJA NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA ISTE.

DODATNO, POSEBNO PRIZNAJETE I SLAŽETE SE DA USMENE ILI PISMENE INFORMACIJE ILI SAVJETI DOBIJENI OD STRANE KOMPANIJE, NJENIH SLUŽBENIKA, DIREKTORA, ZAPOSLENIH ILI POSREDNIKA I DOBAVLJAČA TREĆIH STRANA NEĆE (I) KREIRATI LEGALNI ILI FINANSIJSKI SAVJET ILI (II) KREIRATI GARANCIJU BILO KOJE VRSTE U VEZI SA OVIM STRANICAMA ILI DOBRIMA KOJA SE NALAZE NA OVIM STRANICAMA, A KORISNICI SE NE SMIJU OSLONATI NA BILO KOJE TAKVE INFORMACIJE ILI SAVJETE.

OVO ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI ZA PREDSTAVNIKE I GARANCIJE PRIMJENJIVAT ĆE SE U CIJELOJ MJERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, i preživjet će svaki raskid ili istek ovog Ugovora ili vašu upotrebu Stranica ili Dobara koja se nalaze na ovim Stranicama.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

NI U KOJEM SLUČAJU KOMPANIJA, NJENI SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENI, AGENTI I SVI TREĆI DOBAVLJAČI USLUGA NE ODGOVARAJU VAMA ILI NEKIM DRUGIM LICIMA ILI LICIMA ZA BILO KOJE NEPOSREDNE, NEPOSREDNE, SLUČAJNE, POSEBNE, KAZNENE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE KOJE MOGU BITI REZULTAT (I) TAČNOSTI, POTPUNOSTI ILI SADRŽAJA STRANICA , (II) TAČNOSTI, POTPUNOSTI ILI SADRŽAJA BILO KOJIH STRANICA POVEZANIH KROZ HIPERLINKOVE, REKLAMIRANJE U BANERU ILI NA DRUGI NAČIN NA OVE STRANICE, (III) DOBARA KOJA SU NAĐENE NA OVIM STRANICAMA ILI NA BILO KOJIM STRANICAMA POVEZANIM (KROZ HYPERLINKOVE, OGLASE U BANERIMA ILI DRUGIH STRANICA) NA OVE STRANICE, (IV) LIČNE POVREDE ILI ŠTETE IMOVINE BILO KOJE PRIRODE, (V) VEZA SA BILO KOJIM TREĆIM LICEM, (V) BILO KOJEG PREKIDA ILI PRESTANAK DOBARA NA OVIM STRANICAMA ILI SA BILO KOJIH STRANICA POVEZANIH (KROZ HYPERLINKOVE, OGLASI U BANERIMA ILI DRUGIH) NA OVE STRANICE, (VII) BILO KOJIH VIRUSA, CRVA, GREŠAKA, TROJANSKIH KONJA, ILI SLIČNOG KOJI SU MOŽDA TRANSFEROVANI DO ILI SA STRANICA ILI BILO KOJIH STRANICA POVEZANIH (KROZ HIPERPOSLOVKE, OGLASE U BANERIMA ILI NA DRUGI NAČIN) NA OVE STRANICE, (VIII) BILO KOJEG SADRŽAJA KORISNIKA ILI SADRŽAJA KOJI JE KLEVETAN, UZNEMIRUJUĆI, ZLOBAN, ŠTETAN ZA MALOLJETNIKE ILI BILO KOJU ZAŠTIĆENU KLASU, PORNOGRAFSKI, "X-RATED , I / ILI (IX) BILO KOJEG GUBITKA ILI OŠTEĆENJA BILO KOJE VRSTE KOJI SU REZULTAT VAŠEG KORIŠTENJA STRANICA ILI DOBARA NAĐENIH NA OVIM STRANICAMA, BILO ZASNOVANIH NA GARANCIJI, UGOVORU, ILI BILO KOJIM DRUGIM PRAVNIM ILI JEDNAKIM TEORIJAMA BILO DA JE KOMPANIJE OBAVIJEŠTENA ILI NE O MOGUĆNOSTIMA TAKVIH ŠTETA.

DODATNO, POSEBNO PRIZNAJETE i slažete se da bilo koji radnje koje proizlazi ili su povezane sa ovim Stranicama ili Dobrima pronađenim na ovim Stranicama moraju započeti u roku od jedne (1) godine nakon što je uzrok radnje nastao, u protivnom će takav uzrok radnje biti trajno zabranjen.

NAPREDNO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ĆE SE PRIMJENITI U CIJELOJ MJERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM I preživjet će svaki raskid ili istek ovog Ugovora ili Vašu upotrebu Stranica ili Dobara pronađenih na ovim Stranicama.

NAKNADA I OSIGURANJE OD ŠTETA

Vi pristajete na zaštitu, odbranu, obeštećenje i držanje Kompanije bezazlenom te svih njenih službenika, direktora, zaposlenih, agenata od i protiv bilo kojih zahtjeva, zahtjeva, troškova, gubitaka, obaveza i šteta svake vrste i prirode (uključujući, bez ograničenja) , razumne advokatske naknade) nametnute ili nastale od strane Kompanije direktno ili indirektno koje proizilaze iz (i) Vašeg korištenja i pristupa ovim Stranicama; (ii) Vašeg kršenja bilo koje odredbe ovog Ugovora ili politika ili ugovora koji su ovdje ugrađeni; i / ili (iii) kršenje bilo kojeg prava treće strane, uključujući bez ograničenja bilo koje intelektualno vlasništvo ili neko drugo vlasničko pravo. Obaveze obeštećenja iz ovog odjeljka preživjet će svaki raskid ili istek ovog Ugovora ili vaše korištenje Stranica ili Dobara koja se nalaze na ovim Stranicama.

PRENOS PODATAKA

Ako ove Stranice posjećujete iz države koja nije država u kojoj se nalaze naši serveri, Vaša komunikacija s nama može rezultirati prijenosom podataka preko međunarodnih granica. Posjećivanjem Stranica i elektronskom komunikacijom s Nama pristajete na takve prijenose.

DOSTUPNOST STRANICA

U skladu s odredbama i uvjetima ovog Ugovora i naših politika, uložit ćemo komercijalno razumne napore kako bismo pokušali pružiti ove Stranice 24/7. Priznajete i slažete se da s vremena na vrijeme ove Stranice mogu biti nepristupačne iz bilo kojeg razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na periodično održavanje, popravke ili zamjene koje povremeno poduzimamo ili iz drugih razloga izvan naše kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prekid ili kvar telekomunikacionih ili digitalnih prenosnih veza ili drugih kvarova.

Priznajete i slažete se da nemamo kontrolu nad dostupnošću Stranica kontinuirano ili bez prekida i da ne preuzimamo nikakvu odgovornost prema Vama ili bilo kojoj drugoj strani u vezi s tim.

OBUSTAVLJANJE DOBARA

Kompanija zadržava pravo da prestane nuditi ili pružati bilo koje Dobro u bilo koje vrijeme, iz bilo kog razloga ili bez i bez prethodne najave. Iako se Kompanija trudi da maksimizira životni vijek svih svojih Dobara, postoje slučajevi kada će Dobra koja nudimo biti ukinuta. Ako je to slučaj, Kompanija više neće podržavati ta Dobra. U tom slučaju, Kompanija će vam ponuditi zamjenska Dobra na koja možete preći ili tražiti povrat novca. Kompanija neće biti odgovorna Vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu modifikaciju, suspenziju ili ukidanje bilo kojeg Dobra koje možemo ponuditi ili olakšati pristup istom.

NAKNADE I PLAĆANJA

Priznajete i slažete se da će OD Lab387 naplatiti i obraditi Vašu uplatu.

Pristajete platiti sve naknade za Dobra kupljena ili nabavljena na našim Stranicama u trenutku naručivanja Dobara.

Kompanija izričito zadržava pravo da promijeni ili modificira svoje cijene i naknade u bilo koje vrijeme, a takve promjene ili preinake bit će objavljene na našim Stranicama i stupaju na snagu odmah bez potrebe za daljnjim obavještavanjem.

Politika povrata: za dobra koja ispunjavaju uslove za povrat, možete zatražiti povrat sredstava pod uslovima i odredbama naše Politike povrata novca kojima se može pristupiti ovdje.

BEZ KORISNIKA TREĆE STRANE

Ništa u ovom Ugovoru ne dodjeljuje bilo koja prava ili koristi trećim stranama.

POŠTIVANJE LOKALNIH ZAKONA

Kompanija ne daje izjave ili garancije da je sadržaj dostupan na ovim Stranicama primjeren za svaku državu ili jurisdikciju, a pristup ovim Stranicama iz država ili jurisdikcija u kojima je njihov Sadržaj nezakonit je zabranjen. Korisnici koji odluče pristupiti ovim Stranicama odgovorni su za poštivanje svih lokalnih zakona, pravila i propisa.

VAŽEĆI ZAKON

Ovim Ugovorom i bilo kojim sporom ili zahtjevom koji proizlazi iz ili je u vezi s njim ili njegovim predmetom ili formiranjem upravljaće se i tumačit će se u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Kantona Sarajevo, isključujući sukob pravila zakona.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Bilo koja kontraverza ili zahtjev koji proizlaze iz ovih Uslova korištenja ili se odnose na njih riješit će se obavezujućom arbitražom. Bilo koja takva kontroverza ili zahtjev moraju se arbitrirati na pojedinačnoj osnovi i ne smiju se konsolidirati u bilo kojoj arbitraži s bilo kojim zahtjevom ili kontroverzom bilo koje druge strane. Arbitraža se mora provesti u Bosni i Hercegovini, Federacija BiH, a presuda o arbitražnoj odluci može se unijeti u bilo koji sud koji je nadležan za to.

NASLOVI

Naslovi ovog Ugovora služe samo radi praktičnosti i jednostavnosti referenci i neće se koristiti na bilo koji način za tumačenje ili interpretaciju Ugovora između stranaka koji je ovdje naveden.

ODVOJIVOST

Svaki ugovor i sporazum iz ovog Ugovora tumačit će se u sve svrhe zasebnim i neovisnim sporazumom. Ako nadležni sud smatra da je bilo koja odredba (ili dio odredbe) ovog Ugovora nezakonita, nevaljana ili na drugi način neprovediva, to neće utjecati na preostale odredbe (ili dijelove odredbi) ovog Ugovora i te će one biti valjane i izvršene u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

ZA KORISNIKE EUROPSKE UNIJE (EU)

Ako ste Korisnik iz Evropske unije, imaćete koristi od svih obaveznih odredbi zakona države u kojoj prebivate.

PRAVNA USKLAĐENOST SA SAD-om

Izjavljujete i garantujete da (i) se ne nalazite u državi koja podliježe embargu vlade Sjedinjenih Država ili koju je Vlada Sjedinjenih Država odredila kao državu koja radi "terorističku podršku" i (ii) ne nalazite se ni na jednoj listi zabranjenih ili ograničenih strana vlade Sjedinjenih Država.

TUMAČENJE PRIJEVODA

Ovi Uslovi korištenja možda su prevedeni ako smo Vam ih stavili na raspolaganje unutar naših Dobara. Slažete se da će izvorni bosanski tekst imati prednost u slučaju spora.

PROMJENE UNUTAR OVIH USLOVA KORIŠTENJA

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, u bilo kojem trenutku izmijeniti ili zamijeniti ove Uslove korištenja. Ako je revizija veća, učinit ćemo razumne napore da pružimo obavijest najmanje 30 dana prije nego što novi Uslovi korištenja stupe na snagu. Što predstavlja materijalnu (veću) promjenu, utvrdit ćemo prema vlastitom nahođenju.

Nastavkom pristupa našim Stranicama i/ili Dobrima ili korištenje istih nakon što ta revizija stupi na snagu, pristajete na to da vas obvezuju revidirani Uslovi korištenja. Ako se u potpunosti ili djelomično ne slažete s novim Uslovima korištenja, prestanite koristiti Stranice i njihova Dobra.

RASKID UGOVORA

Obaveze strana ovog Ugovora nastale prije datuma raskida preživjet će raskid ovog Ugovora u sve svrhe.

Ovi Uslovi korištenja su na snazi osim ako ih ne raskinete Vi ili Mi. Ove Uvjete korištenja Stranice i Usluga možete prekinuti u bilo kojem trenutku tako što ćete nas obavijestiti da više ne želite koristiti naše Usluge ili kada prestanete koristiti našu Stranicu putem informacija u odjeljku 34.

Ako prema našoj jedinstvenoj prosudbi ne ispunite bilo koju od odredbi ovih Uslova korištenja, ili sumnjamo da niste uspjeli da ispunite bilo koju od odredbi, možemo u bilo kojem trenutku raskinuti ovaj Ugovor bez najave, a Vi ćete i dalje biti odgovorni za sve dospjele iznose do datuma raskida; i / ili u skladu s tim Vam možemo uskratiti pristup našim Stranicama i/ili Dobrima (ili bilo kojem njihovom dijelu).

KONTAKT INFORMACIJE


Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom Policom ili u vezi sa podacima koje prikupljamo ili kako ih koristimo, slobodno nas kontaktirajte putem informacija navedenih u nastavku.


OD Lab387
Žunovačka bb, 71240,
Hadžići, Bosnia and Herzegovina
policies@lab387.com
+38762140434

bs_BABosnian

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/www/wwwroot/moii.blog/.htaccess) is not within the allowed path(s): (/www/wwwroot/lab387.com/:/tmp/:/dev/shm/nginx-cache/wp) in /www/wwwroot/lab387.com/wp-includes/functions.php on line 2124